zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
Ostalo / Topografija polprevodniških vezij
TOPOGRAFIJA POLPREVODNIŠKIH VEZIJKaj je topografija polprevodniških vezij?

Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij(pdf) opredeljuje polprevodniško vezje kot napravo za izvajanje elektronske funkcije, ki je v končni obliki ali obliki nedeljiva celota iz ene ali več spojenih plasti s polprevodniškimi elementi, od katerih je vsaj eden aktiven element.

Topografija polprevodniškega vezja je enolično določeno zaporedje medsebojno povezanih slikovnih vzorcev za vsako plast polprevodniškega vezja, pri čemer ti vzorci ponazarjajo razporeditev polprevodniških elementov na plasteh, ne glede na kakšen način je ta razporeditev upodobljena z zapisom, kodami ali izražena na kakšen drug način.

Pravica do varstva topografije pripada njenemu ustvarjalcu. Če je ustvarjalcev več, jim ta pravica pripada skupno.
Urad vodi upravni postopek za registracijo topografije, register zavarovanih topografij in druge upravne zadeve, ki se nanašajo na pridobitev varstva.

Topografija se lahko zavaruje, če je izvirna, to pa je, če je rezultat lastnega ustvarjalnega napora ter ob času nastanka ni bila znana iz vsakodnevne rabe v industriji.

Topografija je zavarovana, ko je vpisana v register topografij. Izključne pravice začnejo veljati s prvim od naslednjih datumov:
  • datum vložitve prijave, ali
  • datum, ko je bila zadevna topografija prvič gospodarsko izkoriščena kjerkoli na svetu.
Prijave ni možno vložiti po preteku dveh let od datuma začetka prvega gospodarskega izkoriščanja topografije.
Tisti, katerega varstvo je kršeno, lahko poleg odškodnine zahteva, da se tistemu, ki krši njegovo pravico, prepove nadaljnje kršenje.

Osebi, ki gospodarsko izkorišča polprevodniško vezje z zavarovano topografijo in ki ne ve oziroma ni mogla vedeti, da gre za zavarovano topografijo, se ne more preprečiti gospodarskega izkoriščanja takšnega polprevodniškega vezja.Začetek strani

Postopek za pridobitev varstva v Sloveniji

Postopek za registracijo topografije se začne z vložitvijo zahteve za vpis v register, kateri so priložene vse predpisane sestavine (prijava).

Prijava mora vsebovati naslednje sestavine:

  • obrazec "Prijava topografije polprevodniškega vezja"(pdf) (brezplačno na razpolago na Uradu);
  • dokumente, ki določajo ali ilustrirajo topografijo (slikovni vzorci z navedbo njihovega zaporedja);
  • povzetek značilnosti elektronske funkcije ali funkcij polprevodniškega vezja, izdelanega po zavarovani topografiji;
  • pisno izjavo o datumu začetka gospodarskega izkoriščanja, če je bila topografija gospodarsko ze izkoriščena.

Z eno prijavo se lahko zahteva varstvo le ene topografije.

V postopku za registracijo in vzdrževanje varstva topografije se plačujejo pristojbine

Urad ugotovi, ali prijava izpolnjuje pogoje za vpis v register topografij. Če prijava ne izpolnjuje pogojev, se zahteva za vpis zavrne.

Če prijava le delno izpolnjuje pogoje, Urad pozove prijavitelja, da v roku dveh mesecev odpravi ugotovljene pomanjkjivosti. Iz upravičenih razlogov sme Urad na zahtevo prijavitelja ta rok podaljšati še za tri mesece. Če prijavitelj ne odpravi pomanjkljivosti v določenem roku, se šteje, da je prijava umaknjena. Prijava, ki izpolnjuje vse pogoje, se vpiše v register topografij, prijavitelju pa se izda listina o vpisu.

Podatki o vpisu se objavijo v uradnem glasilu Urada - BIL.

Vpis je ničen, če se ugotovi:

  • da topografija ni izvirna, ali
  • da prijave ni vložila upravičena fizična ali pravna oseba, ali
  • da je prijava vložena po preteku roka, ali
  • da slikovni vzorci ne omogočajo identifikacije topografije.
Začetek strani

 

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva