zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
Ostalo / zakon o industrijski lastnini
VI. SODNO VARSTVO

1. Varstvo pravic

93. člen *
Tisti, ki krši pravico iz prijavljenega ali zavarovanega izuma, oblike telesa, slike, risbe, znaka ali neupravičeno uporablja zavarovano geografsko ime proizvoda, je odgovoren za škodo po splošnih načelih o povrnitvi škode.

Tisti, katerega pravica je kršena, lahko poleg odškodnine zahteva, da se tistemu, ki krši njegovo pravico, prepove nadaljnje kršenje.

če je predmet kršitve patent, s katerim je zavarovan postopek za izdelavo nove snovi, se šteje, da je vsaka snov enake sestave ali enaka, izdelana po zavarovanem postopku, dokler se ne dokaže nasprotno. Dokazno breme nosi tisti, ki tako snov izdeluje, pri čemer je treba upoštevati njegov zakoniti interes za varovanje poslovne tajnosti.

če je predmet kršitve objavljena patentna prijava, vložena v tujini po tretjem odstavku 4. člena tega zakona, je nosilec za čas od objave do podelitve patenta upravičen zahtevati pravično odškodnino.

94. člen
Za kršitev pravic, s katerimi so zavarovani izumi in znaki razlikovanja, se šteje vsaka neupravičena uporaba zavarovanega izuma, oblike telesa, slike ali risbe v proizvodnji in gospodarskem prometu oziroma zavarovanega znaka ali geografskega imena proizvoda v gospodarskem prometu ali neupravičeno razpolaganje s patentom, modelom ali vzorcem, znamko ali označbo porekla blaga.

Za kršitev modela, vzorca, znamke in označbe porekla blaga se šteje tudi njihovo posnemanje.

Posnemanje po drugem odstavku tega člena obstaja, če povprečen kupec blaga oziroma povprečen uporabnik storitve ne glede na vrsto blaga oziroma storitve lahko opazi razliko le, če je posebno pozoren oziroma če pomeni znamka ali znak prevod ali transkripcijo oziroma transliteracijo znamke.

95. člen *
Tožbo zaradi kršitve pravic iz 32. in 34. člena tega zakona lahko vložijo prijavitelj, nosilec pravice, upravičenec do uporabe označbe porekla blaga ter pridobitelj izključne pravice.

Tožbo zaradi uporabe znaka v nasprotju s tretjim odstavkom 34. člena lahko vloži tudi organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja ali oseba, ki daje privoljenje za uporabo takšnega znaka.

Postopek zaradi kršitve pravice iz prijave lahko sodišče prekine, dokler Urad ne izda odločbe o priznanju zadevne pravice. če se tožba nanaša na kršitev patenta, lahko sodišče prekine postopek, dokler Urad ne izda ene od ugotovitvenih odločb iz 73. člena tega zakona.

96. člen
V primeru neupravičene uporabe kolektivne znamke lahko uporabnik kolektivne znamke s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva prepoved dejanja, ki povzroča kršitev, odškodnino in javno objavo pravnomočne sodbe na toženčeve stroške.

če uporabnik kolektivne znamke v enem letu od dneva, ko je bila storjena kršitev, ne vloži tožbe, jo lahko vloži nosilec kolektivne znamke.

97. člen
Tožba zaradi kršitve pravic, s katerimi so zavarovani izumi in znaki razlikovanja, se lahko vloži v treh letih od dneva, ko je tožnik zvedel za kršitev in storilca.

Tožbe ni mogoče vložiti, ko poteče pet let od dneva kršitve.

98. člen
Postopek v zvezi s tožbo zaradi kršitve pravic, s katerimi so zavarovani izumi in znaki razlikovanja, je hiter.

Začetek strani


2. Izpodbijanje pravice do patenta, modela, vzorca in znamke

99. člen
Izumitelj, njegov dedič ali drugi pravni naslednik lahko s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva ves čas, dokler traja patent, naj se on razglasi za nosilca patenta, če je bil patent izdan na ime nekoga, ki ni izumitelj, njegov dedič ali drug pravni naslednik.

Avtor vzorca ali modela, njegov dedič ali drug pravni naslednik sme s tožbo pri pristojnem sodišču zahtevati, naj se prekliče pravica do vzorca ali modela in on razglasi za njenega nosilca, če je bila pravica priznana nekomu, ki ni avtor, njegov dedič ali drug pravni naslednik.

Tožbo iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko vloži tudi oseba, kateri pripadajo pravice iz patenta, modela oziroma vzorca, če je patent, model oziroma vzorec izdan na izumitelja oziroma avtorja ali na drugo osebo, kateri je izumitelj oziroma avtor neupravičeno omogočil, da je patent, model oziroma vzorec izdan na njeno ime.

100. člen
Pravne ali fizične osebe lahko s tožbo zahtevajo od pristojnega sodišča, naj ugotovi, da je znak, ki ga uporablja v gospodarskem prometu za označevanje svojega blaga oziroma storitev, istoveten ali podoben znamki, ki jo uporablja kdo drug za zaznamovanje

svojega blaga oziroma storitev iste ali podobne vrste, in da je bil ta znak splošno znan kot oznaka za blago oziroma storitev pravne osebe ali posameznika, še preden je toženec prijavil znamko, kot tudi, naj sodišče s svojo odločbo razglasi tožnika za nosilca znamke.

Izpodbijanju po prvem odstavku tega člena sodišče ne ugodi, če toženec - nosilec znamke dokaže, da je še pred vložitvijo prijave uporabljal sporni znak za isto ali podobno vrsto blaga oziroma storitev in sicer prav toliko časa ali še dlje kot tožnik.

Tožba iz prvega odstavka tega člena ni mogoča po preteku petih let od dneva vpisa znamke v register znamk.

101. člen
V treh mesecih od dneva vročitve pravnomočne sodne odločbe, s katero je bilo ugodeno tožbenemu zahtevku iz 99. in 100. člena tega zakona, lahko tožnik zahteva, naj se on vpiše v register kot nosilec patenta, modela, vzorca oziroma znamke in se njemu izda o tem ustrezna listina.

če tisti, čigar tožbenemu zahtevku je ugodeno, ne vloži v roku iz prvega odstavka tega člena zahteve, naj se vpiše v register kot nosilec pravice, ki mu je priznana, se vpisana pravica iz registra izbriše.

102. člen
Pravice, ki jih kdo drug pridobi od prejšnjega nosilca pravic iz 101. člena tega zakona, veljajo tudi nasproti novemu nosilcu pravic, če so bile vpisane v ustrezni register ali pravilno prijavljene za vpis pred zaznambo spora.

Začetek strani


3. Spor za priznanje avtorstva

103. člen
Izumitelj oziroma avtor lahko s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva, da je naveden v prijavi in vseh listinah v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona.

S smrtjo izumitelja oziroma avtorja preide pravica do tožbe na njegove dediče.

104. člen
Poleg zahteve iz 103. člena tega zakona lahko tožnik uveljavlja zahtevo, naj se pravnomočna sodba, izdana v sporu za priznanje avtorstva, na toženčeve stroške javno objavi, izumitelju oziroma avtorju pa prizna tudi odškodninski zahtevek za nepremoženjsko škodo.

105. člen
Tožba iz 103. in 104. člena tega zakona se lahko vloži ves čas trajanja veljavnosti patenta oziroma modela ali vzorca.

Začetek strani

kazalo

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva