zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
Ostalo / Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
II. AVTORSKO MATERIALNO PRAVO


1. oddelek - Avtorsko delo


5. člen - Varovana dela
(1) Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja knjičevnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izračene, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Za avtorska dela veljajo zlasti:
 1. govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
 2. pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;
 3. glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
 4. gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
 5. koreografska in pantomimska dela;
 6. fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
 7. avdiovizualna dela;
 8. likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;
 9. arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture;
 10. dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
 11. kartografska dela;
 12. predstavitve znanstvene, izobračevalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

6. člen - Sestavine avtorskega dela
(1) Osnutek, sestavni deli in naslov avtorskega dela, ki so sami po sebi individualne intelektualne stvaritve, učivajo enako varstvo kot samo delo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek ni dovoljeno jemati za naslov avtorskega dela naslova, ki je bil če uporabljen za kakšno avtorsko delo enake vrste, če bi tak naslov ustvaril ali utegnil ustvariti zmedo glede izvora dela.

7. člen - Predelave avtorskih del
(1) Prevodi, priredbe, arančmaji, spremembe in druge predelave prvotnega avtorskega dela ali drugega gradiva, ki so individualna intelektualna stvaritev, so samostojna avtorska dela.
(2) S predelavo iz prejšnjega odstavka ne smejo biti prizadete pravice avtorja prvotnega dela.

8. člen - Zbirke
(1) Zbirke avtorskih del ali drugega gradiva, kot so enciklopedije, antologije, baze podatkov, zbirke dokumentov ipd., ki so po izbiri, uskladitvi ali razporeditvi vsebine individualne intelektualne stvaritve, so samostojna avtorska dela.
(2) Z uvrstitvijo prvotnih del v zbirko ne smejo biti prizadete pravice avtorjev teh del; z uvrstitvijo prvotnega gradiva v zbirko to gradivo ne postane varovano delo.

9. člen - Nevarovane stvaritve
(1) Avtorskopravno niso varovane:
 1. ideje, načela, odkritja;
 2. uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja;
 3. ljudske knjičevne in umetniške stvaritve.
 1. Prevodi besedil iz 2. točke prejšnjega odstavka so avtorskopravno varovani, razen če so objavljeni kot uradna besedila.

Začetek strani

2. oddelek - Avtor


10. člen - Fizična oseba
Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo.

11. člen - Domneva avtorstva
(1) Za avtorja velja tisti, katerega ime, psevdonim ali znak je na običajen način naveden na delu ali pri objavi dela, dokler se ne dokače nasprotno.
(2) Če avtor ni znan po prejšnjem odstavku, se šteje, da je upravičen do uveljavljanja avtorskih pravic tisti, ki delo izda. Če tudi ta ni naveden, je upravičen tisti, ki je delo objavil.
(3) Prejšnji odstavek neha veljati, ko se ugotovi avtor. Upravičenec iz prejšnjega odstavka mora koristi iz avtorskih pravic prenesti na avtorja, če ni s pogodbo drugače določeno.

12. člen - Soavtorji
(1) Če je avtorsko delo, ki je bilo ustvarjeno v sodelovanju dveh ali več oseb, nedeljiva celota, pripada vsem soavtorjem nedeljiva avtorska pravica na tem delu.
(2) Odločanje o uporabi takega dela pripada nerazdelno vsem soavtorjem, pri čemer posamezni soavtor tega ne sme preprečiti v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja.
(3) Deleči posameznih soavtorjev se določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela, če niso njihova medsebojna razmerja s pogodbo drugače določena.

13. člen - Avtorji zdručenih del
Določbe prejšnjega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar več avtorjev zdruči svoja dela zaradi skupne uporabe.

Začetek strani


3. oddelek - Avtorska pravica

1. pododdelek - Splošno


14. člen - Izvor pravice
Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela.

15. člen - Vsebina avtorske pravice
Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem delu, iz katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja (moralne avtorske pravice), izključna premočenjska upravičenja (materialne avtorske pravice) in druga upravičenja avtorja (druge pravice avtorja).

2. pododdelek - Moralne avtorske pravice


16. člen - Vsebina
Moralne avtorske pravice varujejo avtorja glede njegovih duhovnih in osebnih vezi do dela.

17. člen - Pravica prve objave
Avtor ima izključno pravico odločiti, ali, kdaj in kako bo njegovo delo prvič objavljeno.

18. člen - Pravica priznanja avtorstva
(1) Avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva na svojem delu.
(2) Avtor lahko določi, ali naj se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo in s kakšno oznako.

19. člen - Pravica spoštovanja dela
Avtor ima izključno pravico, da se upre skazitvi in vsakemu drugemu posegu v svoje delo ali vsaki uporabi svojega dela, če bi ti posegi ali ta uporaba lahko okrnili njegovo osebnost.

20. člen - Pravica skesanja
(1) Avtor ima izključno pravico, da do imetnika materialne avtorske pravice slednjo prekliče, če ima za to resne moralne razloge in če predhodno imetniku povrne škodo, ki mu s tem nastane.
(2) Z uveljavitvijo pravice skesanja materialna avtorska pravica imetnika ugasne.
(3) Avtor mora imetniku povrniti primerno odškodnino. Imetnik mora v treh mesecih od prejema preklica sporočiti avtorju obseg svoje škode. če tega ne stori, učinkuje pravica skesanja s potekom tega roka.
(4) če čeli avtor kasneje ponovno prenesti materialne avtorske pravice na svojem delu, mora v desetih letih po uveljavitvi pravice skesanja ta prenos prednostno in pod prejšnjimi pogoji ponuditi prvotnemu imetniku.
(5) Določbe tega člena ne veljajo za računalniške programe, avdiovizualna dela in baze podatkov.

3. pododdelek - Materialne avtorske pravice


21. člen - Vsebina
(1) Materialne avtorske pravice varujejo premočenjske interese avtorja s tem, da avtor izključno dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela.
(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, je uporaba avtorskega dela dopustna le, če je avtor v skladu s tem zakonom in pod pogoji, ki jih je določil, prenesel ustrezno materialno avtorsko pravico.

22. člen - Materialne avtorske pravice
(1) Uporaba dela v telesni obliki obsega zlasti naslednje avtorjeve pravice:
 1. pravico reproduciranja (23. člen);
 2. pravico distribuiranja (24. člen);
 3. pravico dajanja v najem (25. člen).

(2) Uporaba dela v netelesni obliki (javna priobčitev dela) obsega zlasti naslednje avtorjeve pravice:
 1. pravico javnega izvajanja (26. člen);
 2. pravico javnega prenašanja (27. člen);
 3. pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (28. člen);
 4. pravico javnega prikazovanja (29. člen);
 5. pravico radiodifuznega oddajanja (30. člen);
 6. pravico radiodifuzne retransmisije (31. člen);
 7. pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32. člen).

(3) Uporaba dela v spremenjeni obliki obsega zlasti naslednje avtorjeve pravice:
 1. pravico predelave (33. člen);
 2. pravico avdiovizualne priredbe (104. člen).


23. člen - Pravica reproduciranja
(1) Pravica reproduciranja je izključna pravica, da se delo fiksira na materialnem nosilcu ali drugem primerku, ne glede na vrsto postopka in primerka ali njihovo število.
(2) Delo se reproducira zlasti v obliki grafičnega razmnočevanja, tridimenzionalnega razmnočevanja, zgraditve oziroma izvedbe arhitekturnega objekta, fotografiranja, tonskega ali vizualnega snemanja ter shranitve v elektronski obliki.

24. člen - Pravica distribuiranja
(1) Pravica distribuiranja je izključna pravica, da se izvirnik ali primerki dela dajo v promet s prodajo ali drugačno obliko prenosa lastninske pravice ali s tem namenom ponudijo javnosti.
(2) Pravica distribuiranja obsega tudi izključno pravico, da se primerki dela uvozijo v določeno drčavo zaradi nadaljnjega distribuiranja, ne glede na to, če so bili izdelani zakonito ali ne.

25. člen - Pravica dajanja v najem
(1) Pravica dajanja v najem je izključna pravica, da se izvirnik ali primerki dela dajejo v rabo za določen čas ter za neposredno ali posredno gospodarsko korist.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rabo:
 1. arhitekturnih objektov;
 2. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
 3. izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priobčitve;
 4. zaradi vpogleda na kraju samem;
 5. v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena izključno za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja.


26. člen - Pravica javnega izvajanja
Pravica javnega izvajanja obsega izključne pravice, da se:
 1. delo s področja knjičevnosti javno recitira z čivo izvedbo (pravica javnega recitiranja);
 2. glasbeno delo priobči javnosti z čivo izvedbo (pravica javnega glasbenega izvajanja);
 3. delo priobči javnosti z odrsko uprizoritvijo (pravica javnega uprizarjanja).


27. člen - Pravica javnega prenašanja
Pravica javnega prenašanja je izključna pravica, da se recitacije, izvedbe ali uprizoritve dela prenašajo po zvočniku, zaslonu ali podobni napravi zunaj prvotnega prostora ali kraja.

28. člen - Pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami
Pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami je izključna pravica, da se recitacije, izvedbe ali uprizoritve dela, ki so posnete na fonograme ali videograme, priobčijo javnosti.

29. člen - Pravica javnega prikazovanja
Pravica javnega prikazovanja je izključna pravica, da se s tehničnimi sredstvi priobči javnosti avdiovizualno delo ali delo s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, urbanizma, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja, kartografije in predstavitev znanstvene ali tehnične narave.

30. člen - Pravica radiodifuznega oddajanja
(1) Pravica radiodifuznega oddajanja je izključna pravica, da se delo priobči javnosti s pomočjo radijskih ali televizijskih programskih signalov, namenjenih javnosti, in sicer brezčično (vključno s satelitom) ali po čici (vključno s kablom ali mikrovalovnim sistemom).
(2) Priobčitev javnosti po satelitu iz prejšnjega odstavka je podana, kadar se pod nadzorom in odgovornostjo RTV organizacije pošiljajo programski signali, namenjeni javnosti, v neprekinjeno komunikacijsko verigo, ki vodi k satelitu in nazaj na zemljo.
(3) Če so programski signali kodirani, se šteje, da je prišlo do priobčitve javnosti v smislu prejšnjega odstavka pod
pogojem, da so s strani RTV organizacije ali z njenim soglasjem javnosti zagotovljena sredstva za dekodiranje.

31. člen - Pravica radiodifuzne retransmisije
Pravica radiodifuzne retransmisije je izključna pravica, da se sočasno, nespremenjeno in neskrajšano priobči javnosti neko radiodifuzno oddajano delo:
 1. če jo vrši druga RTV organizacija od prvotne; ali
 2. če gre za prenos po kablu ali mikrovalovnem sistemu, pa gre za več kot 100 kabelskih priključkov ali je delo prvotno oddajano iz druge drčave (kabelska retransmisija).


32. člen - Pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja
Pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja je izključna pravica, da se priobči javnosti neko radiodifuzno oddajano delo po zvočniku, zaslonu ali podobni napravi.

33. člen - Pravica predelave
(1) Pravica predelave je izključna pravica, da se neko prvotno delo prevede, odrsko priredi, glasbeno arančira, spremeni ali kako drugače predela.
(2) Pravica iz prejšnjega odstavka se nanaša tudi na primere, ko se prvotno delo v nespremenjeni obliki vključi ali vgradi v novo delo.
(3) Avtor prvotnega dela obdrči izključno pravico do uporabe svojega dela v predelani obliki, če ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače določeno.

4. pododdelek - Druge pravice avtorja


34. člen - Pravica dostopa in izročitve
(1) Avtor ima pravico dostopa k izvirniku ali primerku svojega dela, ki je v posesti drugega, če je to potrebno zaradi uresničevanja pravice reproduciranja ali pravice predelave dela in če to ne nasprotuje posestnikovim upravičenim interesom.
(2) Avtor lahko zahteva od posestnika izročitev izvirnika likovnega ali fotografskega dela zaradi njegovega razstavljanja v Republiki Sloveniji, če za to izkače močnejši interes.
(3) Izročitev izvirnika po prejšnjem odstavku se lahko pogojuje s poločitvijo zadostne varščine ali s sklenitvijo zavarovanja v višini trčne vrednosti izvirnika.
(4) Avtor mora poskrbeti za dostop in razstavljanje s čim manj nevšečnostmi za posestnika ter na svoje stroške. V primeru poškodovanja izvirnika ali primerka dela odgovarja avtor ne glede na krivdo.

35. člen - Sledna pravica
(1) Če je izvirnik likovnega dela prodan ali z drugačno obliko prenosa lastninske pravice odplačno odsvojen, ima njegov avtor pravico biti o tem obveščen in pravico do nadomestila v obsegu 3% od maloprodajne cene.
(2) Za obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena odgovarja odsvojitelj dela. Če je odsvojitev izvršena preko galerista, organizatorja dračbe ali drugega posrednika, odgovarjajo te osebe solidarno z odsvojiteljem.
(3) Dolčnost obveščanja iz prvega odstavka tega člena se nanaša na navedbo odsvojenih izvirnikov, podatke o prodajalcu in maloprodajni ceni ter na dopustitev, da avtor v potrebnem obsegu vpogleda ustrezne knjige ali drugo evidenco zavezanih oseb.
(4) Sledna pravica ne more biti predmet odpovedi, razpolaganja med čivimi in izvršbe.

36. člen - Pravica javnega posojanja
(1) Pravica javnega posojanja je pravica do ustreznega nadomestila, kadar se daje izvirnik ali primerek dela v rabo za določen čas, brez neposredne ali posredne gospodarske koristi in če poteka preko javnih zavodov ali zavodov s pravico javnosti.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rabo:
 1. izvirnikov ali primerkov pisanih del v javnih knjičnicah;
 2. arhitekturnih objektov;
 3. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
 4. izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priobčitve;
 5. zaradi vpogleda del na kraju samem v zavodu ali za posojanje med zavodi;
 6. v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena izključno za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja.

(3) Javno posojanje izvirnikov ali primerkov računalniških programov in baz podatkov je izključna pravica njihovega avtorja.

37. člen - Pravica do nadomestila
(1) Avtor ima pravico do primernega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega dela, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena tega zakona.
(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka za tonsko in vizualno snemanje se plačuje:
 1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in vizualno snemanje, in
 2. pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih nosilcev zvoka ali slike.

(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena za fotokopiranje se plačuje:
 1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za fotokopiranje, in
 2. od fotokopij, narejenih za prodajo, in sicer mesečno glede na njihovo verjetno število.

(4) S fotokopiranjem po tem členu so izenačene druge podobne tehnike reproduciranja.
(5) Pravica nadomestila iz prvega odstavka tega člena ne more biti predmet odpovedi, razpolaganja med čivimi in izvršbe.

38. člen - Zavezanci
(1) Zavezanci nadomestila iz prejšnjega člena so: proizvajalci naprav za tonsko in vizualno snemanje, proizvajalci naprav za fotokopiranje, proizvajalci praznih nosilcev zvoka ali slike ter imetniki naprav, ki ponujajo odplačno fotokopiranje. Poleg proizvajalcev so solidarno zavezani tudi uvozniki naprav in nosilcev, razen če je uvoz namenjen za privatno in nekomercialno uporabo kot del njihove osebne prtljage.
(2) Proizvajalci iz prejšnjega dostavka niso zavezanci nadomestila za tiste naprave oziroma nosilce, ki jih izvačajo.
(3) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena morajo na zahtevo kolektivne organizacije sporočati podatke o vrsti in številu prodanih ali uvočenih naprav in nosilcev iz prejšnjega člena ter podatke o prodanih fotokopijah, ki so potrebni za izračun dolčnega nadomestila.

39. člen - Višina nadomestila
(1) Zneske nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, ki pripadajo skupno vsem upravičencem po tem zakonu, predpiše Vlada Republike Slovenije.
(2) Zneski iz prejšnjega odstavka se določijo posebej: za vsako napravo za tonsko snemanje in napravo za vizualno snemanje, za vsako napravo za snemanje, pri kateri niso potrebni fonogrami ali videogrami (v dvakratni višini od običajnih), za vsak nosilec zvoka in nosilec slike glede na njun močni snemalni čas, za vsako napravo za fotokopiranje glede na njen učinek (število kopij na minuto) in glede na močnost barvnega fotokopiranja (v dvakratni višini od črnobelega) ter za vsako posamezno fotokopijo, narejeno za prodajo.
(3) Vlada Republike Slovenije občasno usklajuje zneske iz tega člena z gibanjem cen na drobno v Republiki Sloveniji.

5. pododdelek - Razmerje med avtorsko in lastninsko pravico


40. člen - Splošno
Avtorska pravica je neodvisna in skladna z lastninsko pravico ali drugimi pravicami na stvari, na kateri je avtorsko delo vsebovano, če ni z zakonom drugače določeno.

41. člen - Ločenost pravnega prometa
(1) Pravni promet s posamičnimi materialnimi avtorskimi pravicami ali drugimi pravicami avtorja na delu ne vpliva na lastninsko pravico na stvari, na kateri je to delo vsebovano, če ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
(2) Pravni promet z lastninsko pravico na stvari, na kateri je delo vsebovano, ne vpliva na posamične materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja na tem delu, če ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno.

42. člen - Skupno premočenje zakoncev
V skupno premočenje zakoncev spadajo samo premočenjske koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice.

43. člen - Izčrpanje pravice distribuiranja
(1) S prvo prodajo ali drugačno obliko pridobitve lastninske pravice na izvirniku ali primerku dela v Republiki Sloveniji, ki se izvrši z izrecnim ali tihim soglasjem avtorja, je pravica distribuiranja za ta izvirnik ali primerek in na območju Republike Slovenije izčrpana.
(2) Prejšnji odstavek ne velja za izključno pravico avtorja, da dovoli uvoz primerkov dela v določeno drčavo, razen če ni drugače določeno z mednarodno pogodbo.
(3) Prejšnji odstavek ne velja pri uvozu primerkov, ki so namenjeni za privatno in nekomercialno uporabo neke osebe kot del njene osebne prtljage.

44. člen - Omejitev pravice predelave
(1) Če namerava lastnik arhitekturnega objekta to delo predelati, mora predelavo prednostno ponuditi avtorju prvotnega dela, če je ta čiv in običajno dosegljiv.
(2) Če avtor neupravičeno odkloni sodelovanje, lahko lastnik delo prosto predela. Pri tem mora spoštovati moralne avtorske pravice avtorja.

45. člen - Varstvo izvirnika dela
(1) Če bi moral lastnik izvirnika dela glede na okoliščine primera domnevati, da ima avtor upravičen interes za njegovo ohranitev, takega izvirnika ne sme uničiti, ne da bi poprej avtorju ponudil njegovo vrnitev proti plačilu vrednosti gradiva.
(2) Če vrnitev ni mogoča, mora lastnik na primeren način omogočiti avtorju izdelavo primerka izvirnika.
 1. Pri arhitekturnem objektu ima avtor samo pravico, da delo fotografira in na svoje stroške zahteva izročitev reprodukcij načrtov.

Začetek strani

4. oddelek - Vsebinske omejitve avtorske pravice


46. člen - Splošno pravilo

Vsebinske omejitve avtorske pravice so dopustne v primerih, ki so določeni v tem oddelku, s tem, da je obseg take uporabe avtorskih del omejen glede na namen, ki ga je treba doseči, da je v skladu z dobrimi običaji, da ne nasprotuje običajni uporabi dela in da ni v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja.

1. pododdelek - Zakonite licence


47. člen - Pouk, periodika
(1) Brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice, vendar ob plačilu primernega nadomestila, je dopustno:
 1. reproducirati v čitankah in učbenikih, namenjenih za pouk, dele avtorskih del ter posamična dela s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije, če gre za če objavljena dela več avtorjev;
 2. reproducirati v periodičnem tisku aktualne članke iz takega tiska, v katerih so obravnavana splošna vprašanja, če avtor tega ni izrecno prepovedal.

(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za javno priobčitev navedenih del.
(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov je treba navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.

2. pododdelek - Prosta uporaba


48. člen - Pravica do obveščenosti
(1) Zaradi pridobitve informacije javnega značaja je prosto:
 1. pri obveščanju o dnevnih dogodkih reproducirati dela, ki se vidijo ali slišijo ob poteku tega dogodka;
 2. pripraviti in reproducirati povzetke izdanih časopisnih in podobnih člankov v pregledih tiska;
 3. reproducirati javne politične govore in javne govore na obravnavah pred drčavnimi, cerkvenimi in podobnimi organi;
 4. uporabiti dnevne novice in vesti, ki imajo naravo tiskovnega poročila.

(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za javno priobčitev navedenih del.
(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov je treba navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.

49. člen - Pouk
(1) Za namene pouka je prosto:
 1. javno izvajanje objavljenih del v obliki neposrednega pouka;
 2. javno izvajanje objavljenih del na brezplačnih šolskih slovesnostih pod pogojem, da izvajalci ne prejmejo plačila;
 3. sekundarno radiodifuno oddajanje RTV šolskih oddaj.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.

50. člen - Privatno in drugo lastno reproduciranje
(1) Ob upoštevanju 37. člena tega zakona je reproduciranje če objavljenega dela prosto, če je izvršeno v največ treh primerkih
 1. za privatno uporabo fizične osebe pod pogojem, da primerki niso dostopni javnosti, ali
 2. za lastno uporabo znotraj javnih arhivov, javnih knjičnic ter izobračevalnih in znanstvenih ustanov pod pogojem, da so reprodukcije izdelane iz lastnega primerka.

(2) Reproduciranje po prejšnjem odstavku ni dovoljeno glede pisanih del v obsegu celotne knjige, glede grafičnih izdaj
glasbenih del, glede baz podatkov, glede računalniških programov ter v obliki izvedbe arhitekturnega objekta, če ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je pod pogoji iz prvega odstavka tega člena prosto:
 1. reproducirati pisano delo v obsegu celotne knjige, če je njegova naklada izčrpana če najmanj dve leti;
 2. reproducirati grafično izdajo glasbenega dela z ročnim prepisovanjem.


51. člen - Citati
(1) Navajanje odlomkov objavljenega dela ali posamičnih objavljenih del s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije je prosto, če je to potrebno z namenom ponazoritve, soočenja ali napotitve.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.

52. člen - Nebistvena pritiklina
Tista objavljena dela, ki so nebistvena pritiklina glede na siceršnjo namembnost nekega predmeta, so pri izkoriščanju tega
predmeta v prosti uporabi.

53. člen - Proste predelave
Predelava objavljenega dela je prosta:
 1. če gre za privatno ali drugo lastno predelavo, ki ni namenjena in ni dostopna javnosti;
 2. če gre za predelavo v parodijo ali karikaturo, če to ne ustvari ali utegne ustvariti zmede glede izvora dela;
 3. če gre za predelavo v zvezi z dovoljeno uporabo, ki jo zahteva namen te uporabe;
 4. če gre za predelavo v zvezi z dovoljeno uporabo, pa je avtorjevo nasprotovanje predelavi v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja.


54. člen - Katalogi
(1) Dela, ki so na javno dostopnih razstavah, dračbah, sejmih ali zbirkah, lahko njihov prireditelj prosto reproducira v
katalogih, ki jih izda v ta namen.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.

55. člen - Dela na splošno dostopnih krajih
(1) Dela, ki so trajno v parkih, na ulicah, na trgih ali na drugih splošno dostopnih krajih, so v prosti uporabi.
(2) Uporaba iz prejšnjega odstavka se ne sme izvršiti v tridimenzionalni obliki ali za isti namen kot prvotno delo ali vršiti za doseganje gospodarske koristi.
(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena je treba navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.

56. člen - Dokazni postopek
Uporaba dela pred arbitračami ter sodnimi, upravnimi ali drugimi drčavnimi organi v obsegu, ki je potreben zaradi izvajanja dokazov, je prosta.

57. člen - Preizkus naprav
Obrati in trgovine, ki proizvajajo ali dajejo v promet fonograme ali videograme, naprave za njihovo reproduciranje ali javno priobčitev ter naprave za sprejem oddaj, lahko prosto reproducirajo in javno priobčujejo dela v obsegu, ki je potreben, da se preizkusi njihovo delovanje pri proizvodnji ali pri prodaji.

Začetek strani

5. oddelek - Časovne omejitve avtorske pravice


58. člen - Učinek preteka rokov
S pretekom rokov trajanja avtorske pravice, ki so določeni v tem oddelku, avtorsko delo ni več avtorskopravno varovano.

59. člen - Splošna določba
Avtorska pravica traja za avtorjevega čivljenja in 70 let po njegovi smrti, če ni s tem zakonom drugače določeno.

60. člen - Soavtorji
Kadar je delo ustvarilo več avtorjev, se rok trajanja iz prejšnjega člena računa od smrti soavtorja, ki je umrl zadnji.

61. člen - Anonimna in psevdonimna dela
(1) Avtorska pravica na anonimnih in psevdonimnih delih traja 70 let po zakoniti objavi dela.
(2) Če psevdonim ne dovoljuje nobenega dvoma o tem, kdo je avtor, ali če avtor med rokom iz prejšnjega odstavka odkrije svojo identiteto, velja rok iz 59. člena tega zakona.

62. člen - Avdiovizualna in kolektivna dela
Avtorska pravica na avdiovizualnih in kolektivnih delih traja 70 let po zakoniti objavi dela.

63. člen - Poseben rok za določena neobjavljena dela
Kadar rok po tem zakonu ne teče od smrti avtorja ali avtorjev in delo ni bilo zakonito objavljeno v 70 letih od njegove stvaritve, preneha avtorska pravica z zadnje navedenim rokom.

64. člen - Nadaljevana dela
Kadar se po tem zakonu rok trajanja računa po dnevu zakonite objave dela in je delo objavljeno v zvezkih, delih, nadaljevanjih, izdajah ali nanizankah, se rok trajanja računa za vsako od teh sestavin posebej.

65. člen - Zbirke
(1) Nebistvene spremembe pri izbiri, uskladitvi ali razporeditvi vsebine zbirke ne podaljšajo trajanja avtorske pravice na zbirki.
(2) Nebistvene spremembe iz prejšnjega odstavka so dodatki, izbrisi ali predrugačenja pri izbiri ali razporeditvi vsebine zbirke, potrebni za nadaljevanje njenega poslovanja na način, kot ga je predvidel njen avtor.

66. člen - Pravica skesanja
Pravica skesanja traja, dokler čivi avtor.

67. člen - Začetek teka rokov
Roki iz tega oddelka zakona začnejo teči prvega januarja tistega leta, ki sledi letu njihovega začetnega dogodka.

Začetek strani

Začetek strani

 

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

 

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva