zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
PATENTIKaj je patent?

Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv.

Izum oziroma tehnična rešitev je nova, če ni obsežena s stanjem tehnike, se pravi, da ni bila pred datumom vložitve patentne prijave dostopna javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način. Izum je na inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike. Izum je industrijsko uporabljiv, če se predmet izuma lahko proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski dejavnosti, vključno s kmetijstvom.

Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost se neposredno kot taki ne štejejo za izume in torej ne morejo biti predmet patentnega varstva.
Patent ne sme biti podeljen za izume kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku.
S patentom se tudi ne da zavarovati izuma, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo.

Začetek strani

Kdaj in kje varovati

Tehnične izboljšave in izumi so običajno plod dolgotrajnega dela, ki zahteva tudi obilo finančnih sredstev. Ker vsi patentni sistemi postavljajo novost kot osnovni pogoj za varovanje izuma s patentom, je najpomembnejše pravilo, da se prijava za podelitev patenta vloži pred vsakršnim drugim dejanjem, ki pomeni dostop javnosti do podatkov o izumu, torej pred razstavljanjem na sejmih, pisanjem strokovnih člankov ali reklamiranjem novega izdelka.

V roku enega leta po vložitvi prijave v katerikoli državi članici Pariške unije ima prijavitelj možnost vložiti prijave, v katerih se sklicuje na to prvo prijavo. Tako sklicevanje se imenuje "uveljavljanje prednostne pravice" in je zelo pomembno pri izvajanju popolnega vsebinskega preizkusa. Zakon pozna tudi priznanje prednosti na osnovi razstavljanja na sejmih, ki imajo status mednarodnih sejmov in razstav, vendar je v tem spisku le nekaj največjih sejmov na svetu.

Prijava za podelitev patenta se načeloma vloži v tistih državah, kjer želimo zavarovati svoje interese ali v katerih pričakujemo, da bo naša konkurenca poskušala izkoriščati naš izum s proizvodnjo ali prodajo novega izdelka.
V Sloveniji se nacionalna prijava za podelitev patenta vloži pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Slovenski prijavitelj jo lahko vloži sam ali prek zastopnika.

Začetek strani

Vrste patentnega varstva v Sloveniji

Pri "normalnem" patentu je doba veljavnosti dvajset let oziroma toliko, kolikor imetnik patenta plačuje pristojbine za vzdrževanje. Pred iztekom devetega leta mora imetnik uradu predložiti pisno dokazilo, da patentirani izum izpolnjuje vse bistvene pogoje novosti, se pravi, da je nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv. Če dokazila ne predloži pravočasno, veljavnost patenta nepreklicno preneha po desetih letih. Predložiti ga mora tudi, kadar toži tretjo osebo zaradi kršitve pravic iz patenta.

Kot pisno dokazilo lahko služi patent, podeljen za isti izum pri Evropskem patentnem uradu ali, če za isti izum ni bila vložena prijava za evropski patent, pri enem od uradov, ki imajo status mednarodne ustanove za predhodni preizkus po 32. členu Pogodbe o sodelovanju na področju patentov, Če imetnik prej omenjenega dokazila nima, lahko ob plačilu posebne pristojbine od urada zahteva, da ta pri ustrezni ustanovi ali organu pridobi mnenje kot podlago za izdajo ustreznih odločb.

Druga možnost je patent s skrajšanim trajanjem, katerega trajanje je omejeno na deset let. S tem patentom ni mogoče zavarovati postopkov in novih rastlinskih ali živalskih vrst, vendar pa njegovemu imetniku ni treba predložiti dokazila o novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti izuma.

Posebna možnost je izločena patentna prijava, do katere pride na poziv urada ali na zahtevo prijavitelja in to v primeru, ko izum, za katerega se zahteva varovanje s patentom, ni enoten. Gre torej za primer, ko imamo opravka z več izumi, ki pa med seboj niso tako povezani, da bi pomenili enotno izumiteljsko zamisel. Izločena patentna prijave ohrani datum vložitve prijave, iz katere je izločena, vendar živi naprej svoje lastno življenje in nanjo ne vpliva potek varstva osnovne prijave.

Začetek strani


Patentno varstvo v tujini

Pridobitev patentnega varstva v drugih državah lahko poteka po treh različnih poteh:

  1. Najosnovnejša oblika prijave je nacionalna prijava, ki se vloži pri ustreznem organu države, v kateri želimo varovanje. Pri tem mora tuji prijavitelj postopek obvezno izvesti prek zastopnikov, ki so vpisani v register zadevne države. Pri večini držav je postopek zelo podoben postopku pred našim uradom, le da del uradov pred podelitvijo patenta izvede celoten postopek popolnega preizkusa.
  2. Druga možna pot je vložitev mednarodne prijave(pdf) v skladu s Pogodbo o sodelovanju na področju patentov (PCT), ki ima več kot 100 držav članic. Slovenski prijavitelji lahko vložijo tako prijavo pri slovenskem uradu, vendar mora biti besedilo prijave v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku. Če je besedilo v slovenskem jeziku, mora prijavitelj v roku enega meseca vložiti prevod v enega od prej omenjenih jezikov. Prijavi mora biti priložen ustrezni obrazec, ki je na voljo pri uradu. Postopek se začne pri slovenskem uradu in nadaljuje pred Mednarodnim uradom v Ženevi. Ko je tam končan, prijavitelj zahteva postopek podelitve patenta pri ustreznih organih držav, ki jih je v mednarodni prijavi označil. Za mednarodni del postopka ni potrebna uporaba zastopnika, postopek pred državnimi organi pa poteka enako kot pri nacionalni prijavi.
  3. Tretja možnost za pridobitev patentnega varstva v tujini je evropski patent(pdf), ki trenutno velja v tridesetih državah članicah Evropske patentne konvencije in državah, ki imajo z Evropsko patentno organizacijo sklenjene posebne sporazume o razširitvi veljavnosti evropskih patentov na te države. Slovenija je od 1. decembra 2002 polnopravna članica Evropske patentne organizacije. Postopek pred Evropskim patentnim uradom lahko prijavitelj iz Slovenije izvede sam ali prek ustreznega evropskega patentnega zastopnika. Med evropske patentne zastopnike je vpisanih tudi že več slovenskih patentnih zastopnikov. Po podelitvi evropskega patenta mora njegov imetnik pri uradih držav, ki jih je v prijavi za evropski patent označil, v roku treh mesecev predložiti zahtevani obrazec(pdf) in prevod podeljenega patenta ali patentnih zahtevkov podeljenega patenta v jezik te države ter plačati ustrezne pristojbine za vzdrževanje patenta.
Začetek strani

Postopek za pridobitev varstva

Za pridobitev patenta je potrebno uradu predložiti:
  • zahtevo za podelitev patenta, praviloma na obrazcu SIPO P-1(pdf);
  • opis izuma (2 izvoda), ki vsebuje prikaz problema, podatke o do sedaj znanih rešitvah in njihovih pomanjkljivostih ter opis nove rešitve;
  • patentni zahtevek ali zahtevke (2 izvoda), ki morajo biti napisani v enem stavku in opredeljujejo obseg in vsebino patentnega varstva;
  • kratko vsebino bistva izuma - povzetek (2 izvoda);
  • skico ali skice, če je to potrebno (2 izvoda);
  • potrdilo o plačilu prijavne pristojbine(pdf);
  • pooblastilo zastopniku(pdf), če je prijava vložena po zastopniku.
Podrobna navodila za pripravo patentne prijave in njenih sestavin se nahajajo v navodilih za prijavitelje(pdf).

Če prijava ne vsebuje najnujnejših sestavin, urad pozove vložnika, da prijavo dopolni. Ko je ta pogoj izpolnjen, urad prijavi dodeli datum vložitve in številko. Od dneva vložitve prijave ima prijavitelj prednostno pravico zoper vsakogar, ki za enak izum vloži prijavo kasneje.

Sledi formalni preizkus, v katerem preizkuševalec ugotavlja, ali prijava izpolnjuje zahteve iz Zakona o industrijski lastnini (pdf)in Pravilnika o vsebini patentne prijave(pdf) in o postopku za podelitev patenta. Če ugotovi pomanjkljivosti, nepravilnosti ter neskladja z zakonom ali pravilnikom, prijavitelja pozove, da jih odpravi. Če pomanjkljivosti ni, izda sklep o objavi patentne prijave. Po izteku 18 mesecev od dneva prejema prijave oz. od datuma prednostne pravice, če je ta zahtevana, urad objavi podatke o patentni prijavi v uradnem glasilu BIL, objavi patentno prijavo in podeli patent.

Prijavitelj lahko zahteva predčasno objavo, pri čemer urad izvede postopek podelitve patenta v najkrajšem možnem času, vendar ne prej kot v treh mesecih.

Začetek strani

 

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva