zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
MODELIKaj je model?

Model je izključna pravica fizične ali pravne osebe s katero se zavaruje videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. Videz izdelka pomeni izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti, zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture oziroma materialov izdelka samega ali ornamentov na njem.

©teje se, da je videz izdelka nov, če enak videz ni bil dostopen javnosti pred vložitvijo prijave modela. Za enak videz izdelka se šteje, če se njegove značilnosti razlikujejo le v nepomembnih podrobnostih.

Videz izdelka  ima individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga naredi na uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga naredi nanj kak drug videz izdelka, ki je bil javnosti dostopen pred datumom vložitve prijave.

Z modelom se ne more zavarovati značilnosti videza izdelka, ki so določene izključno z njegovo tehnično funkcijo ali pa morajo biti reproducirane v natančni obliki in dimenzijah. Prav tako se z modelom ne more zavarovati videza izdelka, če vsebuje ali posnema znamenja, embleme, grbe, zastave, ime in kratico kakšne države ali mednarodne organizacije ali njen znak, razen z dovoljenjem pristojnih organov, in če videz izdelka nasprotuje javnemu redu ali morali.

Začetek strani

Kdaj in kje varovati

Z registracijo modela se zavarujejo materialni interesi z izključno pravico uporabe in prepreči tretjim osebam uporaba brez soglasja imetnika. Uporaba obsega zlasti izdelovanje, ponujanje, dajanje na trg, uvažanje, izvažanje in uporabljanje izdelka, na katerega se videz nanaša, ali skladiščenje takega izdelka v te namene.

Ker je novost osnovni pogoj za varovanje videza izdelka z modelom, je pomembno, da se prijava za registracijo vloži pred vsakršnim drugim dejanjem, ki pomeni dostop javnosti do videza izdelka ali njegovega dela, torej pred razstavljanjem na sejmih ali razstavah, reklamiranjem ali dajanjem na trg. Videz izdelka se ne šteje za dostopnega javnosti, če je postal znan v normalnem poteku poslovanja specializiranim krogom zadevnega področja ali zgolj zato, ker je bil razkrit tretji osebi pod izrecnimi ali neizrecnimi pogoji zaupnosti.

V šestih mesecih po vložitvi prijave v katerikoli državi članici Pariške unije lahko prijavitelj vloži prijave, v katerih se sklicuje na to prvo prijavo. Tako sklicevanje se imenuje >uveljavljanje prednostne pravice< in je zelo pomembno pri izvajanju popolnega vsebinskega preizkusa. Zakon pozna tudi priznanje prednosti na osnovi razstavljanja na sejmih, ki imajo status mednarodnih sejmov in razstav.

Prijava za registracijo modela se načeloma vloži v tistih državah, v katerih želimo zavarovati svoje interese ali v katerih pričakujemo, da bo naša konkurenca poskušala izkoriščati naš videz izdelka z izdelavo izdelka ter s ponujanjem in dajanjem na trg.

V Sloveniji se nacionalna prijava za registracijo modela vloži pri Uradu RS za intelektualno lastnino bodisi osebno v sprejemni pisarni bodisi po pošti oziroma telefaksu.

Urad nudi prijaviteljem osnovne informacije o pripravi vloge in o postopku, v čitalnici urada pa so na razpolago računalniške baze podatkov o registriranih modelih.
V skladu z veljavnimi predpisi lahko domače pravne in fizične osebe vlagajo prijave in opravljajo vsa dejanja pred uradom neposredno, tuje pravne in fizične osebe pa le po zastopniku, ki je vpisan v register zastopnikov urada.

Začetek strani

Varstvo modela v tujini

Pridobitev varstva oziroma registracije modela v drugih državah lahko poteka po treh različnih poteh:

  1. Najosnovnejša oblika prijave je nacionalna prijava, ki se vloži pri ustreznem organu države, v kateri se želi varovanje. Pri tem mora tuji prijavitelj postopek obvezno izvesti prek zastopnikov, ki so vpisani v register teh držav. Pri večini držav je postopek podoben postopku pred našim uradom.
  2. Druga možna pot je vložitev mednarodne prijave v skladu s Haaškim sporazumom za industrijske vzorce in modele - Haaški akt 1960 in Ženevski akt 1999. Pogodbenice obeh aktov so vse pomembnejše evropske države. Slovenski prijavitelji lahko vložijo prijavo po tem sporazumu ter pravili in navodili neposredno pri Mednarodnem uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino v Ženevi. Uradna jezika sta angleški in francoski. Prijavni obrazec in navodila za sestavo prijave so na voljo pri našem uradu ali na spletni strani Mednarodnega urada. Z eno prijavo se lahko pridobi varstvo hkrati v več državah članicah pogodbenicah. Postopek pri Mednarodnem uradu poteka prek zastopnika ali brez njega. Pridobitev varstva ima enak učinek, kot če bi bila v vsaki državi posebej vložena prijava in izpolnjene vse formalnosti za pridobitev varstva po nacionalni zakonodaji.
  3. Tretja možnost za pridobitev varstva videza izdelka v tujini je model Skupnosti (Community Design-CD). Obstajata dve vrsti varstva, in sicer za neregistriran model Skupnosti (Unregistered Community Design-UCD) in registriran model Skupnosti (Registered Community Design-RCD).
Varstvo za neregistriran model Skupnosti se pridobi s prvim dnem njegovega razkritja javnosti v državah članicah EU brez kakršne koli prijave in postopka za registracijo ter traja tri leta. Pravica velja na celotnem področju EU in obsega le preprečitev posnemanja varovanega modela.

Prijave za registrirani model Skupnosti se vlagajo skladno z določili uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12.12.2001 o modelu Skupnosti in pravilnika o njenem izvajanju. Uredba vzpostavlja sistem varstva modela, ki obstaja hkrati z nacionalnimi sistemi v državah članicah EU. Za model Skupnosti je značilno načelo enotnosti, kar pomeni, da ima učinek na celotnem področju EU. Na podlagi uredbe je mogoče z eno samo prijavo registrirati model z veljavnostjo v vseh državah članicah EU. Varstvo traja eno ali več petletnih obdobij, vendar največ 25 let. Imetnik registriranega modela Skupnosti ima izključno pravico na celotnem področju EU.

Uredba, pravilnik, natančna navodila za prijavitelje, obrazci, Eurolocarnska klasifikacija, cenik pristojbin in seznam zastopnikov so na voljo na spletni strani Urada za harmonizacijo notranjega trga za znamke in modele Evropske unije (OHIM).

Prijavo za model Skupnosti lahko pri OHIM-u ali Uradu RS za intelektualno lastnino vloži vsak državljan Republike Slovenije ali pravna oseba, ki ima sedež na njenem ozemlju, v enem od uradnih jezikov držav članic Evropske skupnosti (tudi v slovenščini), sam postopek registracije pa poteka po izbiri prijavitelja bodisi v angleščini, francoščini, italijanščini, španščini ali nemščini.

Prijavitelj lahko vloži prijavo sam ali prek zastopnika. Postopek registracije modela Skupnosti se vodi izključno pri OHIM-u. Če je prijava vložena s posredovanjem slovenskega urada, jo ta nemudoma pošlje OHIM-u pod pogojem, da je bil plačana tudi predpisana pristojbine za pošiljanje, ki znaša 10.000 SIT. Pogodba o pristopu desetih držav k Evropski uniji vsebuje ustrezne določbe, ki urejajo varstvo modela Skupnosti v novih državah članicah. Pravice prijavljenih ali registriranih modelov Skupnosti in neregistriranih modelov Skupnosti, pridobljene pred dnem pristopa, se samodejno razširijo na nove članice, tako da imajo enak učinek na celotnem področju EU. Prijave za model Skupnosti, ki je bila vložena pred 1. majem 2004, ni mogoče zavrniti in modela Skupnosti, ki je bil registriran pred tem dnem, ne razglasiti za ničnega, če razlogi za to izhajajo zgolj iz pristopa nove države članice. Prijavitelj ali imetnik prejšnje pravice pa lahko nasprotuje uporabi modela Skupnosti na ozemlju, kjer je prejšnja pravica zavarovana,  če je bila ta  pridobljena v v dobri veri pred dnem pristopa te države.

Začetek strani

Trajanje pridobljene pravice

Model traja eno ali več petletnih obdobij od datuma vložitve prijave, vendar največ 25 let. Ob plačilu ustreznih pristojbin se lahko obnavlja vsakih pet let.

Če se model nanaša na več videzov izdelkov, se lahko obnovi v celotnem obsegu ali pa v zoženem obsegu le za nekatere videze izdelkov.

Začetek strani

Postopek za priznanje pravic

Za registracijo modela je potrebno uradu predložiti:
  • zahtevo za registracijo modela, praviloma na obrazcu SIPO M-1(pdf) ;
  • fotografijo ali grafični prikaz vsakega prijavljenega videza izdelka, iz katerega mora biti razvidno, v čem je novost in individualni značaj videza izdelka (3 izvode);
  • potrdilo o plačilu prijavne pristojbine(pdf) ;
  • potrdilo o razstavni prednostni pravici, če je le-ta zahtevana;
  • pooblastilo zastopniku(pdf) , če je prijava vložena po zastopniku.
Če se prijava nanaša na dvodimenzionalni izdelek, vključno s tekstilnim vzorcem ali hologramom, in je zahtevan odlog objave za največ 12 mesecev, se namesto fotografije ali grafičnega prikaza videza izdelka lahko prijavi priloži primerek tega izdelka ali njegovega dela (1 izvod). Najkasneje dva meseca pred iztekom roka zahtevanega odloga objave je potrebno predložiti tudi fotografijo ali grafični prikaz videza izdelka (3 izvode).
V prijavi se lahko zahteva odlog objave prijave za največ 12 mesecev. Če se prijava nanaša na več izdelkov, ni mogoče zahtevati odloga objave le za nekatere izdelke.
Obrazec za prijavo modela je na voljo tudi na spletni strani urada. Potrebno ga je predložiti v treh izvodih.

Ena prijava modela se lahko nanaša na več izdelkov, če so razvrščeni v isti razred po mednarodni locarnski klasifikaciji za industrijske vzorce in modele.
Če prijava ne vsebuje najnujnejših sestavin, urad pozove vložnika, da jo dopolni in ko je ta pogoj izpolnjen, določi datum vložitve in številko prijave. Od dneva vložitve prijave ima prijavitelj prednostno pravico pred vsakomer, ki za enak videz izdelka vloži prijavo kasneje.

Sledi formalni preizkus, v katerem urad ugotavlja, ali prijava izpolnjuje zahteve iz Zakona o industrijski lastnini(pdf) in Pravilnika o vsebini prijave modela(pdf) . Če ugotovi pomanjkljivosti, nepravilnosti ali neskladje z zakonom ali pravilnikom, urad prijavitelja pozove, da jih odpravi. Če pomanjkljivosti ni, oziroma ko so odpravljene, urad izda odločbo o registraciji modela, vpiše model v register modelov in objavi registracijo modela v svojem uradnem glasilu. Če se zahteva odlog objave prijave, se izda odločba o registraciji modela, vpiše model v register modelov in objavi registracija modela po preteku zahtevanega odloga objave.

Začetek strani

 

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva