zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
Ostalo / Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
VI. UVELJAVLJENJE PRAVIC

1. oddelek - Splošne določbe


142. člen Avtor in zastopnik
Avtor lahko uveljavlja svoje avtorske pravice osebno ali po zastopniku.

143. člen - Individualno in kolektivno uveljavljanje
Avtorske pravice se uveljavljajo posamično (individualno), to je za vsako posamezno avtorsko delo posebej, ali skupinsko (kolektivno), to je za več avtorskih del več avtorjev hkrati, če ta zakon tako določa.

144. člen - Vsebina uveljavljanja po zastopniku
(1) Uveljavljanje avtorskih pravic po zastopniku obsega:
 1. zastopanje avtorjev pri njihovih pravnih poslih in razmerjih z uporabniki oziroma naročniki njihovih del, vključno s pobiranjem avtorskih honorarjev ali drugih nadomestil;
 2. zastopanje avtorjev v postopkih pred sodišči in drugimi organi zaradi varstva njihovih avtorskih pravic.

(2) Kadar avtor uveljavlja svoje pravice pred sodišči ali drugimi organi po zastopniku, ki je domača pravna oseba, je tak zastopnik upravičen do plačila za svoje delo in do povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom od nasprotne stranke po svoji tarifi, če pooblaščeni delavec zastopnika izpolnjuje naslednje pogoje: da je državljan Republike Slovenije; da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naziv diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete; da je opravil pravniški državni izpit; da ima pet let praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik; da aktivno obvlada slovenski jezik. Zastopniško tarifo sprejema zastopnik ali združenje zastopnikov v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.

145. člen - Sorodne pravice
Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na avtorsko pravico, se smiselno uporabljajo za sorodne pravice.

Začetek strani

2. oddelek - Kolektivno uveljavljanje

146. člen - Vsebina kolektivnega uveljavljanja
Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic obsega:
 1. prenos neizključnih pravic za uporabo avtorskih del;
 2. pobiranje in izterjavo avtorskih honorarjev in nadomestil od uporabe avtorskih del;
 3. delitev zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil med avtorje;
 4. uveljavljanje varstva avtorskih pravic pred sodišči in drugimi organi.
147. člen - Primeri kolektivnega uveljavljanja
(1) Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic je dopustno samo glede že objavljenih avtorskih del in v naslednjih primerih:
 1. javna priobčitev neodrskih glasbenih del in pisanih del s področja književnosti (male pravice);
 2. odplačna odsvojitev izvirnikov likovnih del (sledna pravica);
 3. javno posojanje izvirnikov ali primerkov avtorskih del, razen računalniških programov in baz podatkov;
 4. reproduciranje avtorskih del za privatno ali drugo lastno uporabo;
 5. kabelska retransmisija avtorskih del, razen pri lastnih oddajanjih RTV organizacij, ne glede na to, ali gre za njihove lastne pravice ali so bile pravice prenesene na njih od drugih imetnikov pravic;
 6. reproduciranje glasbenih in književnih del na fonograme in videograme (mehanične pravice);
 7. dajanje v najem fonogramov in videogramov;
 8. reproduciranje avtorskih del v čitankah in učbenikih za pouk;
 9. ponatis aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem tisku;
 10. reproduciranje likovnih del, fotografij, načrtov in skic v dnevnem in periodičnem tisku;
 11. ponatis odlomkov ali krajših pisanih del s področja leposlovja v dnevnem in periodičnem tisku;
 12. reproduciranje in javna priobčitev del v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund;
 13. reproduciranje del na splošno dostopnih krajih z namenom doseganja gospodarske koristi.

(2) Pravice iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka se lahko uveljavljajo samo kolektivno.

148. člen - Kolektivne organizacije
(1) S kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic se lahko ukvarjajo samo organizacije avtorjev, ki se ustanovijo za ta namen in imajo za to dovoljenje Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Urad).
(2) Organizacije avtorjev za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic iz prejšnjega odstavka (kolektivne organizacije) poslujejo z neprofitnim namenom in se smejo ukvarjati samo s kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic.
(3) Kolektivne organizacije upravljajo člani v skladu z njihovimi statuti.
(4) Kolektivna organizacija lahko administrativno-tehnične posle v zvezi s kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic s pogodbo zaupa drugi kolektivni organizaciji ali gospodarski družbi.

149. člen - Pogoji za dovoljenje
(1) Urad izda dovoljenje kolektivni organizaciji, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 1. da ima sedež v Republiki Sloveniji;
 2. da je odprta vsem imetnikom pravic;
 3. da je njen statut v skladu s tem zakonom;
 4. da zagotavlja učinkovito in gospodarno uveljavljanje pravic na območju celotne države.

(2) Pri ugotavljanju pogojev za učinkovito uveljavljanje avtorskih pravic iz 4. točke prejšnjega odstavka Urad upošteva zlasti: število avtorjev, ki so sklenili pogodbo s kolektivno organizacijo, obseg uporabe avtorskih del oziroma število možnih uporabnikov, način in sredstva, s katerimi namerava kolektivna organizacija doseči svoje cilje ter sposobnost uveljavljanja pravic v tujini.

150. člen - Statut
Statut kolektivne organizacije mora vsebovati zlasti:
 1. ime, ki ne sme biti identično ali zamenljivo z imenom druge kolektivne organizacije;
 2. cilje in namene ter vrste pravic, ki jih uveljavljajo;
 3. pogoje za pridobitev in prenehanje članstva, pri čemer število njenih članov ne more biti manjše od deset;
 4. kategorije imetnikov avtorskih pravic (avtorji prvotnega dela, avtorji priredbe, avtorji prevoda itd., dediči, založniki, delodajalci) ter vrste članstva (redni, pridruženi, občasni, častni, zunanji itd.), od česar je odvisno sodelovanje pri upravljanju kolektivne organizacije;
 5. pravice članov in sistem glasovanja po vrstah članstva;
 6. dolžnosti članov in disciplinske določbe;
 7. vodstvene in predstavniške organe ter njihove pristojnosti, določbe o sklicevanju, konstituiranju in delu organov;
 8. postopke za imenovanje in razrešitev funkcionarjev;
 9. temeljna načela za razdeljevanje zbranih avtorskih honorarjev med upravičence;
 10. sistem nadzorstva nad finančnim in materialnim poslovanjem;
 11. način delitve sredstev v primeru prenehanja organizacije.

151. člen - Dovoljenje Urada
(1) Urad izda dovoljenje kolektivni organizaciji na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije.
(2) Za kolektivno uveljavljanje določenih pravic iz 148. člena tega zakona na isti vrsti avtorskih del se praviloma izda dovoljenje samo eni kolektivni organizaciji.
(3) Urad izda dovoljenje z upravno odločbo, zoper katero je dopustna pritožba. O pritožbi odloči Vlada Republike Slovenije.
(4) Dokončna odločba iz prejšnjega odstavka se objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije.

152. člen - Preklic dovoljenja
(1) Urad prekliče izdano dovoljenje, če nastopijo okoliščine, ki bi bile razlog za zavrnitev izdaje dovoljenja, ali če kolektivna organizacija huje ali večkrat krši določbe tega zakona.
(2) V tem primeru Urad kolektivno organizacijo najprej pisno opozori in ji določi rok najmanj 30 dni za odpravo ugotovljenih kršitev.
(3) Preklic dovoljenja začne veljati 30. dan po objavi dokončne odločbe v uradnem glasilu Republike Slovenije.

153. člen - Splošne tarife in tarifni sporazumi
(1) Kolektivna organizacija sprejme splošne tarife za uporabo avtorskih del.
(2) Kolektivna organizacija predloži splošne tarife v odobritev Uradu. Odobrene splošne tarife se objavijo v uradnem
glasilu Republike Slovenije.
(3) S tarifnimi sporazumi med kolektivno organizacijo in uporabniki ali združenji uporabnikov se lahko določijo posebne tarife.

154. člen - Pravila o delitvi
(1) Kolektivna organizacija sprejme pravilnik o delitvi zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil, ki mora biti v skladu s temeljnimi načeli tega zakona in statuta ter mora izključiti vsako arbitrarnost.
(2) Delitev mora upoštevati načelo spodbujanja in podpiranja kulturnoumetniških stvaritev, ki so pomembne za razvoj kulture.
(3) Za kritje stroškov kolektivne organizacije se lahko nameni največ 30% zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil.

155. člen - Poseben primer delitve
(1) Nadomestilo, zbrano na podlagi drugega odstavka 37. člena tega zakona, se deli avtorjem v obsegu 40%, izvajalcem v obsegu 30% ter proizvajalcem fonogramov oziroma filmskim producentom v obsegu 30%.
(2) Nadomestilo, zbrano na podlagi tretjega odstavka 37. člena tega zakona, se deli avtorjem v obsegu 50% ter založnikom v obsegu 50%.

156. člen - Uveljavljanje pravic
(1) Kolektivna organizacija lahko uveljavlja avtorske pravice na podlagi pogodbe z avtorjem. Ta vsebuje zlasti: avtorjev nalog in pooblastilo za uveljavljanje njegovih pravic, vrsto del in pravic, ki jih uveljavlja za avtorja ter trajanje pogodbe, ki ne sme presegati pet let. Po preteku tega roka se pogodba lahko podaljšuje za pet let.
(2) Dokler je kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic po zakonu ali nalogu avtorja preneseno na kolektivno organizacijo, avtor ne more osebno uveljavljati teh pravic.
(3) Pravice iz 1. do 5. točke prvega odstavka 147. člena tega zakona lahko pristojna kolektivna organizacija uveljavlja tudi brez pogodbe z avtorjem.

157. člen - Aktivna legitimacija
Kolektivna organizacija vodi postopke za uveljavljanje avtorskih pravic pred sodišči in drugimi organi v svojem imenu, vendar mora o tako uveljavljenih pravicah položiti avtorju račun.

158. člen - Dolžnost uveljavljanja pravic
Kolektivna organizacija ne sme odkloniti uveljavljanja avtorskih pravic s področja svoje dejavnosti, če to zahteva avtor, ki je državljan Republike Slovenije, ali ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

159. člen - Dolžnost obveščanja in sklepanja pogodb
(1) Kolektivna organizacija je dolžna na zahtevo vsakogar dati podatke, ali uveljavlja določene pravice na avtorskem delu in pod katerimi pogoji.
(2) Na zahtevo uporabnika ali združenja uporabnikov je kolektivna organizacija dolžna po svojih običajnih pogojih sklepati pogodbe o prenosu neizključnih pravic, ki jih uveljavlja.
(3) Če stranke ne dosežejo sporazuma o višini honorarja, se šteje, da je ustrezna pravica prenesena, če tisti, ki jo zahteva, položi na račun kolektivne organizacije ali pri sodišču tak znesek, kot ga zaračunava kolektivna organizacija po svoji splošni tarifi.

160. člen - Dolžnost uporabnikov do obveščanja
(1) Prireditelji kulturnoumetniških in zabavnih prireditev ter drugi uporabniki avtorskih del so v primerih, ko je to potrebno po tem zakonu, dolžni predhodno pridobiti pravice za javno priobčitev avtorskih del, v 15 dneh po priobčitvi pa poslati pristojni kolektivni organizaciji sporede vseh uporabljenih del.
(2) Na zahtevo avtorja ali kolektivne organizacije pristojni organ za notranje zadeve prepove prireditev oziroma uporabo avtorskega dela, če prireditelj ni predhodno pridobil pravic iz prejšnjega odstavka.
(3) RTV organizacije so dolžne enkrat mesečno dostavljati pristojni kolektivni organizaciji sporede oddajanih avtorskih del.
(4) Uporabniki avtorskih del, ki na podlagi tega zakona ta dela uporabljajo brez posebnega prenosa ustrezne pravice, so dolžni enkrat mesečno dostavljati pristojni kolektivni organizaciji podatke o tovrstni uporabi del.
(5) Lastnik izvirnikov likovnih del, organizator dražbe ali drug posrednik je dolžan dostaviti pristojni kolektivni organizaciji podatke o odsvojenih izvirnikih, prodajalcu in maloprodajni ceni odsvojenih izvirnikov v 30 dneh po opravljeni odsvojitvi.

161. člen - Pogoj za opravljanje dejavnosti
Kadar je opravljanje določene dejavnosti vezano na pridobitev pravic iz 1. do 5. točke prvega odstavka 147. člena tega zakona, pristojni organ ne izda dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če izvajalec dejavnosti nima sklenjene pogodbe z ustrezno kolektivno organizacijo.

162. člen - Nadzor članov
(1) Vsak član lahko zahteva, da v roku, določenem v statutu, dobi na vpogled letno finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora kolektivne organizacije.
(2) Najmanj deset rednih članov kolektivne organizacije lahko zahteva, da eden ali več neodvisnih izvedencev pregleda poslovanje organizacije.

163. člen - Nadzor Urada
(1) Izvajanje kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic v skladu s tem zakonom nadzoruje Urad.
(2) Urad lahko zahteva informacije ali podatke od kolektivne organizacije, inšpekcijski pregled in nadzor finančnega poslovanja ter določi svojega predstavnika, ki se udeležuje sej organov kolektivne organizacije s pravico do besede, vendar brez pravice glasovanja.
(3) Kolektivne organizacije morajo obveščati Urad o imenovanju in razrešitvi svojih funkcionarjev, o sklenjenih pogodbah z združenji uporabnikov in o sklenjenih pogodbah s tujimi organizacijami enake dejavnosti, o spremembah splošnih tarif ali statutov ipd.
(4) K spremembam statutov mora dati poprejšnje soglasje Urad. Če Urad v dveh mesecih od izročitve pravilno sestavljene zahteve ne izda soglasja, se šteje, da je bilo soglasje dano.

Začetek strani

 

kazalo

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva