zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
Ostalo / zakon o industrijski lastnini
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

S tem zakonom se ureja pridobitev in varstvo naslednjih pravic industrijske lastnine:
  1. patenta,
  2. vzorca in modela,
  3. blagovne in storitvene znamke,
  4. označbe porekla blaga.
2. člen

Izum se zavaruje s patentom.

Nove oblike telesa, slike in risbe, blagovni in storitveni znaki ter geografska imena proizvodov so znaki razlikovanja.

Nova oblika telesa, slika in risba se zavaruje z modelom oziroma vzorcem.

Blagovni oziroma storitveni znak se zavaruje z blagovno oziroma storitveno znamko.

Geografsko ime proizvoda se zavaruje z označbo porekla blaga.

3. člen

S priznanjem pravic po tem zakonu pridobijo upravičenci materialne in moralne pravice.

Materialne pravice nosilcev pravic industrijske lastnine obsegajo izključno pravico njihovega Gospodarskega izkoriščanja in razpolaganja.

Moralna pravica ustvarjalcev izumov, novih oblik teles, slik in risb je, da so označeni v prijavi in vseh listinah, ki se nanašajo na patente, modele in vzorce.

Kadar je izum, nova oblika telesa, slika ali risba dosežek ustvarjalnega dela več oseb, so v listinah iz tretjega odstavka tega člena vse osebe označene kot ustvarjalci.

4. člen*

Varstvo izumov in znakov razlikovanja v Republiki Sloveniji se zahteva z vložitvijo ustrezne prijave pri Uradu Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (v nadaljnjem besedilu: Urad).

Urad sprejema tudi prijave, s katerimi se zahteva varstvo izumov ali znakov razlikovanja v tujini, če je to v skladu z mednarodnimi pogodbami in konvencijami, h katerim je pristopila Republika Slovenija.

Varstvo izumov in znakov razlikovanja v Republiki Sloveniji se lahko zahteva tudi s prijavo, vloženo v tujini, če je tako določeno z mednarodno pogodbo ali konvencijo, h kateri je pristopila Republika Slovenija. Pravni učinek priznanih pravic iz takšnih prijav je izenačen s pravicami, ki so priznane na podlagi nacionalnih prijav, razen če ni z zadevno mednarodno pogodbo ali konvencijo drugače določeno.

Za izum ali znak razlikovanja, za katerega je vložena prijava v tujini v skladu s tretjim odstavkom tega člena, ni mogoče pridobiti varstva na podlagi prijave, ki je za isti izum ali znak razlikovanja vložena v skladu s prvim odstavkom tega člena.

Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na zaupne izume.

5. člen

Pravne in fizične osebe, ki so pripadniki tujih držav, uživajo glede varstva izumov in znakov razlikovanja v Republiki Sloveniji enake pravice kot domače pravne in fizične osebe oziroma domači pripadniki, če to izhaja iz mednarodnih pogodb in konvencij ali uporabe načela vzajemnosti.

Vzajemnost dokazuje tisti, ki se nanjo sklicuje.

V postopku pred Uradom, drugimi upravnimi organi in sodišči uveljavljajo tuje pravne in fizične osebe pravice iz tega

zakona po pooblaščencu, ki se poklicno ukvarja z zastopanjem in je domača pravna oseba ali državljan Republike Slovenije.

6. člen

Urad vodi upravni postopek in opravlja druge upravne zadeve, ki se nanašajo na pridobitev in varstvo izumov in znakov razlikovanja.

Zoper odločbe, ki jih izda Urad na podlagi tega zakona, ni pritožbe, možen pa je upravni spor.

7. člen

Urad je dolžan omogočiti zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam dostop do svoje dokumentacije o pravicah, s katerimi se zavarujejo izumi in znaki razlikovanja, razen tiste dokumentacije, ki je v postopku do objave.

Urad posreduje informacije o stanju tehnike ter na področju informiranja in dokumentacije opravlja druge storitve, za katere se plačajo ustrezni stroški.

Pri Uradu se ustanovi svet Urada kot svetovalno telo za strokovno obravnavanje načelnih vprašanj varstva industrijske lastnine. člane sveta imenuje minister, pristojen za znanost in tehnologijo.kazalo

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva