zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
Ostalo / zakon o industrijski lastnini
X. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
121. člen *

Uporaba snovi kot zdravila za ljudi in živali ne pomeni kršitve patenta za izum te snovi, če je patentna prijava za ta izum vložena do vključno 31. 12. 1992 oziroma je za takšno prijavo zahtevana prednostna pravica do vključno 31. 12. 1992.

Z uporabo snovi kot zdravila po prejšnjem odstavku je mišljena izdelava in njena predelava v zdravilo po postopku, ki ni predmet zadevnega patentnega varstva ter dajanje te snovi oziroma zdravila v promet.

122. člen *

Vse pravice industrijske lastnine, prijavljene ali podeljene pri Zveznem zavodu za patente v Beogradu do vključno 3. aprila 1992, razen označb porekla blaga, veljajo v Republiki Sloveniji, če so do 1. 3. 1994 prenešene na Urad.

Pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, ki do 1. 3. 1994 niso bile prenešene na Urad, so veljavne:

  1. če so bili Uradu do 1. 3. 1994 posredovani najnujnejši podatki za vzpostavitev ustrezne podatkovne baze, ki je omogočala zagotavljanje njihovega varstva od 4. 4. 1992 dalje z rednim plačevanjem pripadajočih pristojbin za njihovo vzdrževanje v ustreznem deležu, upoštevaje datum prijave posamezne pravice pri Zveznem zavodu za patente in
  2. če je bila do dneva uveljavitve tega zakona plačana vsaj ena pripadajoča pristojbina za njihovo vzdrževanje.

Roki veljavnosti prenešenih pravic se računajo po določbah tega zakona, pri čemer se upošteva dan vložitve prijave pri Zveznem zavodu za patente.

Postopek za priznanje pravic na podlagi prenešenih prijav se izvede po določbah tega zakona.

Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda podrobnejše predpise o postopku za prenos pravic iz prvega odstavka tega člena.

123. člen

Vse prijave, ki jih je Urad prejel od 25. 6. 1991 do dneva, ko začne veljati ta zakon, se obravnavajo po določbah tega zakona.

124. člen

Za spore o ničnosti pravic in razveljavitvi znamke, sodnem varstvu in zahtevi za podelitev prisilne licence je do uveljavitve novega zakona o sodiščih pristojno Temeljno sodišče v Ljubljani.

125. člen

Predpisi iz 39., 74. in 119. člena tega zakona se izdajo najkasneje v roku šestih mesecev.

126. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon preneha veljati zakon o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja (Uradni list SFRJ, št. 34/81, 3/90 in 20/90) razen določb od 146. člena do 172. člena.

127. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.kazalo

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva