zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
Ostalo / zakon o industrijski lastnini
III. VSEBINA PRAVIC

32. člen*
Nosilec patenta, modela ali vzorca ima:
 1. izključno pravico v proizvodnji izkoriščati zavarovani izum, obliko telesa, sliko ali risbo;
 2. izključno pravico dajati v promet predmete, izdelane po zavarovanem izumu, obliki telesa, sliki ali risbi;
 3. pravico razpolagati s patentom, modelom ali vzorcem;
 4. pravico preprečiti izkoriščanje zavarovanega izuma, vzorca ali modela v proizvodnji in v pravnem prometu tretjim osebam, ki za takšno izkoriščanje nimajo njegovega privoljenja.
Za izkoriščanje zavarovanega izuma se ne štejejo:
 1. dejanja, ki se nanašajo na zasebno in negospodarsko uporabo zavarovanega izuma;
 2. raziskave in poizkusi vseh vrst, ki se nanašajo na predmet zavarovanega izuma, ne glede na njihov končni namen;
 3. neposredna posamična priprava zdravila v lekarni v skladu z zdravniškim navodilom ali receptom ter dejanja, ki se neposredno nanašajo na takšen način pripravljeno zdravilo;
 4. uporaba sredstev, ki so predmet patenta, na ladjah drugih držav unije, v ladijskem trupu, v strojih, opremi, aparatih in drugem priboru, kadar pridejo le te začasno ali slučajno v vode Republike Slovenije, pogoj pa je, da so ta sredstva tu uporabljena izključno za potrebe ladje;
 5. uporaba sredstev, ki so predmet patenta, v konstrukcijah ali delovanju naprav za gibanje po zraku ali po zemlji drugih držav, ali v priborih teh aparatov, kadar bi začasno ali slučajno prodrli v Republiko Slovenijo;
 6. dejanja predvidena v 27. členu Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, kadar gre za letalo kakšne druge države, za katero velja navedeni 27. člen konvencije.
33. člen
Če je predmet patenta postopek, obsega patentno varstvo tudi snovi in proizvode, ki so neposredno dobljeni s tem postopkom.

34. člen
Nosilec znamke ima izključno pravico uporabljati znamko v gospodarskem prometu za označevanje svojih proizvodov oziroma storitev, uporabnik kolektivne znamke pa ima pravico to znamko uporabljati v skladu s splošnim aktom iz 24. člena tega zakona.

Pravica iz prvega odstavka tega člena obsega tudi uporabo znamke na sredstvih za pakiranje, v katalogih, prospektih, navodilih, oglasih, računih in korespondenci.

Znaki, navedeni v osmi in deveti točki prvega odstavka 19. člena tega zakona ter podobe ali imena zgodovinskih ali drugih osebnosti se smejo gospodarsko izkoriščati le s privoljenjem pristojnega državnega organa.

35. člen
Upravičenec do označbe porekla blaga ima pravico to označbo uporabljati v gospodarskem prometu za zaznamovanje tistih proizvodov, na katere se nanaša.

Pravica iz prvega odstavka tega člena obsega tudi pravico uporabe označbe porekla na sredstvih, ki so navedena za znamke v drugem odstavku 34. člena tega zakona.

36. člen
Pravice iz 32. oziroma 34. člena tega zakona se pridobijo s priznanjem pravice in njenim vpisom v ustrezen register, veljajo pa od dneva, ko je bila vložena pravilna prijava.

Vložnik pravilne prijave patenta, modela, vzorca ali znamke pridobi začasno pravico iz 32. oziroma 34. člena tega zakona od dneva vložitve zadevne pravilne prijave.

37. člen*
Veljavnost patenta traja dvajset let, šteto od datuma vložitve patentne prijave.

Veljavnost modela in vzorca traja deset let, šteto od datuma vložitve prijave.

Veljavnost znamke traja deset let, šteto od datuma vložitve prijave, vendar se njena veljavnost lahko poljubno mnogokrat podaljša.

Trajanje veljavnosti označbe porekla blaga ni omejeno.

če je postal dopolnilni patent temeljni patent, ne more trajati dlje, kot bi trajal prvi temeljni patent, na katerega se nanaša dopolnilni patent. S prenehanjem veljavnosti temeljnega patenta neha veljati tudi dopolnilni patent.

Trajanje veljavnosti patenta se lahko neposredno po preteku dvajset let podaljša največ za pet let v naslednjih primerih:
 1. če je razglašeno vojno stanje ali podobne izredne razmere - za dobo trajanja takšnega stanja oziroma okoliščin;
 2. če je predmet patenta izdelek ali postopek za proizvodnjo oziroma uporabo izdelka, za katerega je pred pričetkom gospodarskega izkoriščanja potrebno izvesti z zakonom predpisan uradni postopek odobritve za dobo trajanja uradnega postopka.
Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda podrobnejše predpise o izvajanju šestega odstavka tega člena.

38. člen
Nosilec znamke je dolžan znamko uporabljati.

39. člen
V postopku za priznanje pravic industrijske lastnine po tem zakonu in za vzdrževanje njihove veljavnosti se plačujejo pristojbine ter stroški v zvezi z objavo in drugimi storitvami.

če pristojbine ali stroški v postopku za priznanje pravic niso plačani, se prijava zavrže, če pa niso plačane pristojbine za vzdrževanje veljavnosti pravice oziroma tudi po opozorilu niso plačane v naknadnem roku šestih mesecev, ta pravica preneha veljati.

Kadar so pristojbine iz drugega odstavka tega člena plačane v naknadnem roku, se dodatno plača zamudna pristojbina.

Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim se določi višina pristojbin in stroškov iz prvega odstavka tega člena.

40. člen
Priznane pravice iz 37. člena tega zakona prenehajo tudi pred rokom, ki je predpisan v navedenem členu, in sicer:
 1. če se nosilec odpove pravici - naslednji dan, ko dobi Urad vlogo o odpovedi;
 2. če niso plačane predpisane pristojbine in stroški - naslednji dan po izteku roka za njihovo plačilo;
 3. na podlagi sodbe oziroma odločbe Urada v primerih, ki so predvideni s tem zakonom - z dnem, ki je določen s to odločbo;
 4. če je prenehala pravna oseba, ki je upravičenec oziroma če je umrla fizična oseba, ki je upravičenec - z dnem prenehanja oziroma smrti, razen če ni prešla ta pravica na pravne osebe oziroma na dediče fizične osebe.
41. člen
če je v register priznanih pravic vpisana licenca, zastavna ali kakšna druga pravica v korist tretje osebe, se nosilec patenta, modela ali vzorca oziroma znamke ne more odpovedati svojim pravicam brez pisnega soglasja tistega, na čigar ime so bile vpisane licenca, zastavna ali druga pravica.

če nosilec patenta, modela ali vzorca oziroma znamke v določenem roku ne plača predpisane pristojbine, v registru pa so vpisane licenca, zastavna ali druga pravica v korist tretje osebe, obvesti Urad to osebo, da pristojbina ni plačana ter da jo lahko plača v šestih mesecih od dneva obvestila in s tem obdrži vpisano pravico.

Kadar je za varstvo vpisanih pravic nujno, lahko sodišče v primeru spora o varstvu vpisanih pravic tretjih oseb odloči, da se patent, model ali vzorec oziroma znamka prenesejo na osebo, na katere ime je vpisana licenca, zastavna ali kakšna druga pravica.

42. člen
če znamka preneha veljati po drugi točki 40. člena tega zakona, ima nosilec znamke pravico zahtevati v enem letu od prenehanja veljavnosti znamke, naj se znova registrira na njegovo ime za isto vrsto blaga ali storitev.

43. člen
Vložitev patentne prijave oziroma prijave modela ali vzorca ter izdana odločba o priznanju pravice do patenta, modela oziroma vzorca ne vplivata na pravice drugega, da brez kakršnihkoli obveznosti uporablja enak izum, obliko telesa, sliko ali risbo, če je pred vložitvijo te prijave vestno in nejavno uporabljal v Republiki Sloveniji tak izum, obliko telesa, sliko ali risbo ali je pripravil vse, kar je potrebno za njihovo uporabo.kazalo

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva