zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
Ostalo / zakon o industrijski lastnini
V. NIČEVNOST PRAVIC IN RAZVELJAVITEV ZNAMKE

1. Ničnost pravic

87. člen

Državni organi, združenja pravnih in fizičnih oseb ter vsaka domača ali tuja pravna ali fizična oseba lahko pri pristojnem sodišču vloži tožbo za ugotovitev ničnosti patenta, modela, vzorca ali znamke. Tožnik mora sodišču predložiti dokaze, da ob dnevu vložitve prijave niso bili izpolnjeni pogoji za priznanje varstva zadevne pravice po tem zakonu.

Tožba po prvem odstavku tega člena za ugotovitev ničnosti patenta se lahko vloži tudi v primeru, če je bila že izdana ugotovitvena odločba po prvi ali drugi točki 73. člena tega zakona, ali v primeru, če izum v patentu ni opisan v skladu z drugim odstavkom 52. člena tega zakona.

88. člen
Sodišče o prejemu tožbe za ugotovitev ničnosti takoj obvesti Urad.

Sodišče pošlje sodbo Uradu s potrdilom pravnomočnosti Urad izda odločbo, s katero se sodba izvrši.

89. člen
Če oseba, ki toži za ugotovitev ničnosti, svojo tožbo med postopkom umakne, sodišče o tem takoj obvesti Urad. V takem primeru ima Urad pravico, da vstopi v spor kot tožeča stranka.

Izjavo o vstopu v spor mora Urad sporočiti sodišču v roku treh mesecev po prejemu obvestila o umiku tožbe.

Začetek strani


2. Razveljavitev znamke

90. člen
Če nosilec znamke brez upravičenega razloga več kot pet let od dneva, ko je bila znamka vpisana v register oziroma od dneva, ko je bila zadnjič resno in dejansko uporabljena, ne uporablja znamke za zaznamovanje blaga oziroma storitev, na katere se znamka nanaša, se lahko na zahtevo zainteresirane osebe izda odločba o prenehanju veljavnosti zadevne znamke. Odločba se nanaša na tiste proizvode ali storitve, za katere se v postopku ugotovi, da znamka na območju Republike Slovenije ni bila uporabljena.

Pravica do kolektivne znamke lahko preneha tudi, če se uporablja v nasprotju s splošnim aktom o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke.

91. člen
Oseba, ki zahteva razveljavitev znamke, vloži pisno zahtevo za razveljavitev pri Uradu. O zahtevi Urad obvesti tistega, ki je v registru znamk vpisan kot nosilec znamke, za katero se zahteva razveljavitev.

Če nosilec znamke v treh mesecih od dneva prejetja obvestila o zahtevi za razveljavitev znamke pri Uradu ne vloži ugovora zoper razveljavitev, Urad znamko razveljavi in izda odločbo iz prvega odstavka 90. člena tega zakona.

Če nosilec znamke v predvidenem roku pri Uradu ugovarja razveljavitvi, Urad o tem obvesti tistega, ki zahteva razveljavitev znamke in zadevo odstopi pristojnemu sodišču. Na podlagi pravnomočne sodbe pristojnega sodišča, s katero se ugotovi euporaba znamke, izda Urad odločbo iz prvega odstavka 90. člena tega zakona.

V postopku razveljavitve znamke nosilec znamke dokazuje uporabo znamke.

Znamka preneha veljati z dnem izdaje odločbe o prenehanju znamke.

92. člen
Če oseba, ki zahteva razveljavitev znamke, med postopkom umakne svoj zahtevek, lahko Urad postopek nadaljuje po uradni dolžnosti ali na zahtevo nosilca znamke.

Začetek strani

kazalo

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva